Virgo Art

nakladatelství a vydavatelství

Virgo Art

Obchodní podmínky společnosti VirgoArt, s.r.o.

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě společnosti VirgoArt s. r. o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem (č. 13/1991 Sb.), vše v platném znění.

Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Ochrana osobních údajů kupujícího

Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho objednávce, bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a využije tyto osobní údaje pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze smlouvy o koupi zboží, kromě případů, kdy mu poskytnutí osobních údajů kupujícího ukládá zákon nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy.

Kupující tímto prohlašuje, že vyplněním a potvrzením objednávkového listu souhlasí, ve smyslu §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., se zpracováním všech svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu.

Práva kupujícího ve vztahu k ochraně jím poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění.

Kupující se zavazuje vyhovět případným požadavkům prodávajícího na získání dalších údajů ze strany kupujícího za účelem ověření správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů uvedených kupujícím v objednávkovém lis­tu.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky, učiněné prostřednictvím internetového obchodu společnosti Černošická investiční, s. r. o., jsou závazné.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Ceny zboží jsou individuálně kalkulovány pro jednotlivé položky zboží v souladu s platným ceníkem. Jsou uváděny včetně DPH, není-li uvedeno jinak.

Poštovné a balné se řídí platným tarifem České pošty. Před odesláním objednávky expedované na území České republiky bude celková cena dodávky vypočtena, aby zákazník mohl odsouhlasit konečnou cenu zboží, dopravy a všech případných poplatků. U dodávek do zahraničí bude poštovné upraveno podle aktuálního ceníku České pošty.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny a převzetím zboží.

Platební podmínky

Kupující si před odesláním objednávkového listu volí způsob platby za zboží, a to:

  • platba při převzetí zboží – dobírka
  • platba předem převodem na účet prodávajícího
  • platba v hotovosti při osobním odběru

Při platbě předem na účet prodávajícího je kupující povinen uvést správně variabilní symbol, jenž je totožný s číslem objednávky, které kupující obdrží současně s elektronickým potvrzením objednávky na e-mailovou adresu uvedenou v objednacím formuláři. V případě, že variabilní symbol na příkazu k úhradě nebude uveden korektně, prodávající nebude schopen ověřit uhrazení objednávky a zboží nebude expedováno. Prodávající má účet číslo 193813007/0300, vedený u ČSOB Praha 5 – Arbesovo náměstí.

Zboží lze osobně převzít v provozovně prodávajícího, kterým je VirgoArt, s. r. o., Dr. Janského 411, 252 28 Černošice (Praha-západ). V případě, že kupující zvolí osobní odběr, bude prodávajícím po zhotovení zboží kontaktován a vyzván k odběru zboží do 20 pracovních dnů od uskutečnění výzvy.

Dodání zboží

Zboží bude odesláno k dodávce nejpozději 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Objednávky přijaté o víkendech a svátcích jsou potvrzovány následující pracovní den. O odeslání zboží je zákazník informován zasláním zprávy na uvedenou e-mailovou adresu.

Způsob dopravy si zákazník volí před odesláním objednávky zaškrtnutím příslušné volby v objednávkovém listu. Zásilky, které byly vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na opětovné vyžádání.

Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři, není-li v rubrice „Poznámka k objednávce“ uvedeno jinak.“

Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.

Vrácení zboží

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Občanského nebo Obchodního zákoníku. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží ze strany kupujícího. Kupující má právo na základě ustanovení odstavce 7 §53 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, do čtrnácti dnů od převzetí zboží odstoupit od smlouvy. V takovém případě musí být zboží vráceno zpět prodávajícímu v uvedené lhůtě, přičemž při zasílání poštou je určující datum odeslání. Po obdržení vráceného zboží prodávající nejpozději do třiceti dnů zákazníkovi předem dohodnutým způsobem vrátí zpět odpovídající částku.

V případě, že kupující žádá vrácení peněz, je povinen zaslat zpět zboží nepoškozené, v původním obalu spolu s dodacím listem. Při zasílání zpět je kupující povinen zvolit vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit. Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit a nelze za takové zboží žádat vrácení peněz.

Opotřebení zboží odpovídající době jeho používání, jakož i vady vzniklé v důsledku nesprávného používání a nesprávné údržby zboží nejsou důvodem k uznání reklamace.

Kupujícímu bude vrácena částka zaplacená za zboží snížená o náhradu za skutečně vynaložené náklady dodavatele spojené s vrácením zboží (§53 Občanského zákoníku). Náklady spojené s vrácením zboží hradí zákazník.

Pokud zákazník obdržel jiné zboží, než si objednal (neúmyslná záměna při balení výrobků), nebo obdržel vadné zboží a zašle nám je nepoužité, nepoškozené a v původním obalu zpět, hradí náklady na výměnu prodávající.

Zákazník nesmí při vracení zaslat zboží na dobírku. Při zaslání zboží na dobírku nebude zboží převzato.

Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 8 §53 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, od kupní smlouvy na zboží upravené podle jeho individuálního přání nebo pro jeho osobu.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu společnosti VirgoArt, s. r. o., nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 10. 11. 2010